top of page

Khóa Tu Tháng 3/2021

• VIDEO KỶ NIỆM KHÓA TU THÁNG 3/2021

• VIDEO GIẢNG PHÁP

Kiến Giải Chân Chánh - TT. Thích Khế Định

Thứ Bảy, ngày 20/03/2021

Tham Vấn - TT. Thích Khế Định

Thứ Bảy, ngày 20/03/2021
CÂU HỎI:
01:23 (1) Sách Tấn nhân ngày vía đức Phật xuất gia. 
18:47 (2) Tụng kinh Chơn thật Bát Nhã 
27:15 (3) Kiến tánh rồi mới khởi tu 
35:01 (4) Lấy tâm nào để tu giải thoát 
40:08 (5) Nhân duyên và điều kiện để có thể xuất gia.
Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page