top of page
LogoKhoaTu2020.jpg

Lời Huấn Từ, Lời Đúc Kết Trong Ngày Truyền Thống 2020

Xin bấm vào dấu mũi tên dưới đây để nghe
Lời Huấn Từ của HT Trưởng BanHT. Thích Nhật Quang
00:00 / 23:33
Lời Đúc Kết Ngày Truyền Thống 2020TT. Thích Thông Không
00:00 / 08:05
Lời Đúc Kết Ngày Truyền Thống 2020TT. Thích Tâm Hạnh
00:00 / 28:49
Lời Chỉ Dạy Đầu Khóa Tu 2020TT. Thích Tâm Hạnh
00:00 / 32:12

MP3 Giảng Pháp - Khóa Tu Trở Về Chính Mình 2020

TT. Thích Tâm Hạnh

Thứ Tư, ngày 2/12/2020
Xin bấm vào đây để xem hoặc download phần Ghi Chú của Bài Tham Vấn 1 và 2
Tham Vấn Khóa Tu 2020-Câu Hỏi 1TT. Thích Tâm Hạnh
00:00 / 26:16
Tham Vấn Khóa Tu 2020-Câu Hỏi 2TT. Thích Tâm Hạnh
00:00 / 09:33
Tham Vấn Khóa Tu 2020-Câu Hỏi 3TT. Thích Tâm Hạnh
00:00 / 04:37
Tham Vấn Khóa Tu 2020-Câu Hỏi 4TT. Thích Tâm Hạnh
00:00 / 06:30
Tham Vấn Khóa Tu 2020-Câu Hỏi 5TT. Thích Tâm Hạnh
00:00 / 33:41
Tham Vấn Khóa Tu 2020-Câu Hỏi 6TT. Thích Tâm Hạnh
00:00 / 35:56
Xin bấm vào đây để xem hoặc download phần Ghi Chú của Bài Tham Vấn 3-Câu Hỏi 7, 8, 9, 10
Tham Vấn Khóa Tu 2020 - Câu Hỏi 7TT. Thích Tâm Hạnh
00:00 / 30:16
Tham Vấn Khóa Tu 2020 - Câu Hỏi 8TT. Thích Tâm Hạnh
00:00 / 08:03
Tham Vấn Khóa Tu 2020 - Câu Hỏi 9TT. Thích Tâm Hạnh
00:00 / 30:39
Tham Vân Khóa Tu 2020 - Câu Hỏi 10TT. Thích Tâm Hạnh
00:00 / 16:24
Xin bấm vào đây để xem hoặc download ghi chú của Bài Giảng Pháp - Vì Sao Phải Trở Lại Nguồn Tâm
Vì Sao Phải Trở Lại Nguồn TâmTT. Thích Tâm Hạnh
00:00 / 1:21:47

Vidéo Giảng Pháp - Khóa Tu Trở Về Chính Mình 2020

Ba Yếu Tố Quan Trọng Để Đi Vào Thiền Tông - TT. Thích Thông Không

Chủ Nhật, ngày 29/11/2020
TKD-P1

Tham Vấn - TT. Thích Thông Không

Chủ Nhật, ngày 29/11/2020

Bốn Lòng Tin Kiên Cố Trên Con Đường Giác Ngộ Giải Thoát - TT. Thích Tâm Thuần

Thứ Ba, ngày 1/12/2020

Tham Vấn - TT. Thích Tâm Thuần

Thứ Ba, ngày 1/12/2020

Con Đường Tu Tập Thiền Tông P1 - ĐĐ. Thích Khế Định

Thứ Tư, ngày 2/12/2020

Con Đường Tu Tập Thiền Tông P2 - ĐĐ. Thích Khế Định

Thứ Sáu, ngày 4/12/2020

Tham Vấn - ĐĐ. Thích Khế Định

Thứ Năm, ngày 3/12/2020
Hình Ảnh Khóa Tu Sydney 11/2020
Hãy bấm vào mũi tên trên hình bên phải để xem hình kế.
Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page