top of page

Khóa Tu 7 Ngày Liên Bang Úc Châu - Tháng 10/2022

• VIDEO PHÁP THOẠI VÀ THAM VẤN

Cốt Yếu Phật Pháp Qua Kinh và Thiền - TT. Thích Tâm Thuần

Thứ Hai, ngày 10/10/2022

Tham Vấn - TT. Thích Tâm Thuần

Thứ Hai, ngày 10/10/2022

CÂU HỎI:
00:00 - Tham Vấn - TT. Thích Tâm Thuần
02:16 (1) Trình Kệ - Thầy Thích Thật Tánh, TV Tuệ Đăng.
05:20 (2) "Tất cả Pháp đều là Phật pháp" - vậy nếu đi ăn trộm có là Phật pháp không?
14:50 (3) Chướng duyên khi tham gia khóa tu.
20:57 (4) Tu Dứt Khổ và Kiến Tánh: cùng 1 lúc hoặc theo thứ lớp?
30:22 (5) Sự khác nhau của Thanh Văn và Bồ Tát. Khi nào Thanh Văn & Bồ tát có thể nhập Niết Bàn?
41:43 (6) 12 lời phát nguyện trong thời khóa sám hối.
01:00:33 (7) Lời Kết.

Taị Sao Chúng Ta Phải Tọa Thiền - ĐĐ. Thích Đạt Ma Khế Định

Thứ Ba, ngày 11/10/2022

Tham Vấn - ĐĐ. Thích Đạt Ma Khế Định

Thứ Tư, ngày 12/10/2022

CÂU HỎI:
00:00 - Tham Vấn Thầy Chánh Thiện
01:20 (1) Thiền Tối Thượng Thừa có phải do Phật dạy
27:58 (2) Học Thiền nào để an tâm
44:08 (3) Tướng Tri Vọng và Tánh Tri Vọng - khác biệt giữa 2 pháp tu
57:43 (4) Làm sao hết gác cổng vọng tưởng
01:03:47 (5) Tương quan chủ khách trong kinh Lăng Nghiêm
01:04:52 (6) Lời Kết

Chơn Tâm Trực Thuyết - Thể và Dụng của Chơn Tâm - Phần 1/2

Thứ Sáu, ngày 14/10/2022

Tham Vấn - HT. Thích Thông Không - Phần 1/2

Thứ Sáu, ngày 14/10/2022

CÂU HỎI:
00:00 - Tham Vấn Thầy Dưỡng Chân
01:37 (1) Cách thực hành để sống được với Chơn Tâm
37:23 (2) Chia sẻ thực hành thiền
42:30 (3) Thế nào là tu mà không cần bỏ vọng
48:46 (4) Có phải khi biết về vọng tường là đã khởi thêm vọng đối trị?
1:00:16 (5) Lời Kết Phần 1

Chơn Tâm Trực Thuyết - Thể và Dụng của Chơn Tâm - Phần 2/2

Thứ Bảy, ngày 15/10/2022

Tham Vấn - HT. Thích Thông Không - Phần 2/2

Thứ Bảy, ngày 15/10/2022

CÂU HỎI:
00:00 - Tham Vấn Thầy Dưỡng Chân
01:46 (1) Quán chiếu Bát Nhã như thế nào
06:43 (2) Khác biệt giữa linh hồn và Chơn Tâm
20:52 (3) Do bệnh duyên nên chỉ ngồi ghế để thiền thì có kết quả không
30:09 (4) Ý nghĩa câu "Quy kính Phật Bồ Tát trên Hội Bát Nhã"
33:13 (5) Ví dụ về Thể & Dụng của Chơn Tâm.
38:58 (6) Phân biệt Ngã phàm phu và Thường lạc ngã tịnh của Đức Phật
43:54 (7) Tu theo Thiền Tông thì về Niết Bàn nào
46:30 (8) Khác biệt giữa cái Thấy (biết) và sự nhận biết (Thức)
49:56 (9) Lời Kết Phần 2

Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page