Khóa Tu 7 Ngày Liên Bang Úc Châu - Tháng 10/2022

• VIDEO PHÁP THOẠI VÀ THAM VẤN

Cốt Yếu Phật Pháp Qua Kinh và Thiền - TT. Thích Tâm Thuần

Thứ Hai, ngày 10/10/2022

Tham Vấn - TT. Thích Tâm Thuần

Thứ Hai, ngày 10/10/2022

CÂU HỎI:
00:00 - Tham Vấn - TT. Thích Tâm Thuần
02:16 (1) Trình Kệ - Thầy Thích Thật Tánh, TV Tuệ Đăng.
05:20 (2) "Tất cả Pháp đều là Phật pháp" - vậy nếu đi ăn trộm có là Phật pháp không?
14:50 (3) Chướng duyên khi tham gia khóa tu.
20:57 (4) Tu Dứt Khổ và Kiến Tánh: cùng 1 lúc hoặc theo thứ lớp?
30:22 (5) Sự khác nhau của Thanh Văn và Bồ Tát. Khi nào Thanh Văn & Bồ tát có thể nhập Niết Bàn?
41:43 (6) 12 lời phát nguyện trong thời khóa sám hối.
01:00:33 (7) Lời Kết.

Taị Sao Chúng Ta Phải Tọa Thiền - ĐĐ. Thích Đạt Ma Khế Định

Thứ Ba, ngày 11/10/2022

Tham Vấn - ĐĐ. Thích Đạt Ma Khế Định

Thứ Tư, ngày 12/10/2022

CÂU HỎI:
00:00 - Tham Vấn Thầy Chánh Thiện
01:20 (1) Thiền Tối Thượng Thừa có phải do Phật dạy
27:58 (2) Học Thiền nào để an tâm
44:08 (3) Tướng Tri Vọng và Tánh Tri Vọng - khác biệt giữa 2 pháp tu
57:43 (4) Làm sao hết gác cổng vọng tưởng
01:03:47 (5) Tương quan chủ khách trong kinh Lăng Nghiêm
01:04:52 (6) Lời Kết

Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.