top of page

Hòa Thượng

Thích Thanh Từ

Hãy bấm vào nút mũi tên trên hình sách dưới đây để đọc
ThichThanhTu1.jpg

Khánh Thọ Bách Tuế HT Tôn Sư - Ban Quản Trị TP Trúc Lâm

Tông Môn Cảnh Huấn (Tập 4/4) - HT. Thích Thanh Từ

Tông Môn Cảnh Huấn (Tập 3/4) - HT. Thích Thanh Từ

Tông Môn Cảnh Huấn (Tập 2/4) - HT. Thích Thanh Từ

Tông Môn Cảnh Huấn (Tập 1/4) - HT. Thích Thanh Từ

Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi (1997) - HT. Thích Thanh Từ

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Giải - HT. Thích Thanh Từ

Hạnh Hiếu - HT. Thích Thanh Từ

Sống với 2 chữ tuỳ duyên - HT. Thích Thanh Từ

Những phiền não trở ngại trên bước đường tu tập - HT. Thích Thanh Từ

Giác ngộ và giải thoát - HT. Thích Thanh Từ

Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page