top of page

Ni Sư

Thích Nữ Hạnh Chiếu

Hãy bấm vào nút đọc sách dưới đây để đọc Bài Pháp
NiSuHanhChieu.jpg

Hơi Thở Chơn Không - Ni Sư Thích Nữ Hạnh Chiếu

Gương Sáng Muôn Đời - Ni Sư Hạnh Chiếu

Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page