top of page

Hòa Thượng

Thích Thanh Từ

Hãy bấm vào các nút tròn dưới đây để nghe pháp
ThichThanhTu1.jpg

Nhà Như Lai, Áo Như Lai, Tòa Như Lai - HT. Thích Thanh Từ

Đạo Và Đời - HT. Thích Thanh Từ

Phật Pháp Chân Thật - HT. Thích Thanh Từ

Phật Giáo - Thiền Tông Rất Thực Tế Không Ngờ - HT. Thích Thanh Từ

Một Thứ Tài Sản Không Bao Giờ Bị Mất - HT. Thích Thanh Từ

Mỗi Bước Tiến Tu Đều An Lạc - HT. Thích Thanh Từ

Thiền Tông Là Cội Gốc Của Đạo Phật - HT. Thích Thanh Từ

Tại Sao Chúng Ta Tu Thiền - HT. Thích Thanh Từ

Nghiệp Báo - HT. Thích Thanh Từ

Tại Sao Chúng Ta Tu Theo Đạo Phật - HT. Thích Thanh Từ

Phật Giáo Đời Trần - HT. Thích Thanh Từ

Tánh Không- HT. Thích Thanh Từ

Phản Quan Tự Kỷ - HT. Thích Thanh Từ

Hai Ông Vua Xem Ngai Vàng Như Dép Rách - HT. Thích Thanh Từ

Thiền Có Giáo - HT. Thích Thanh Từ

Hình Tượng Đức Quán Thế Âm - HT. Thích Thanh Từ

Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page