top of page
sentrang5.jpg

Các Bài Pháp Tiếng Anh

Hãy bấm vào các nút đọc sách dưới đây để xem bài pháp.

Zen Teaching of Instantaneous Awakening - Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn - Việt ngữ: H.T Thích Thanh Từ, Anh ngữ: John Blofeld

Recorded Sayings of JOSHU - Triệu Châu Ngữ Lục - Việt ngữ: H.T Thích Thông Phương, Anh ngữ: James Green

Trust In Mind - Tín Tâm Minh, Third Patriarch: SENG-TS’AN - First Commentary: H.T Thích Thanh Từ, Second commentaries: Ni Sư Thuần Bạch, Translated by: Ni Sư Thuần Tỉnh and Ni Sư Ngọc Bảo, Edited: Barbara Hillmer

Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page