top of page

Đại Đức

Thích Khế Định

Hãy bấm vào các nút tròn dưới đây để nghe pháp
ThichKheDinh1.jpg

Thiền, Con Đường Thế Nhập Tâm Phật - ĐĐ. Thích Khế Định

Phát Tâm Bồ Đề - ĐĐ. Thích Khế Định

Tham Vấn 17.10.2019 - ĐĐ. Thích Khế Định

Tham Vấn 10.10.2019 - ĐĐ. Thích Khế Định

Tham Vấn 06.10.2019 - ĐĐ. Thích Khế Định

Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page