top of page

Khóa Tu 7 Ngày Liên Bang Úc Châu

Hãy bấm vào các nút tròn dưới đây để nghe pháp

2019 - Dự Lưu Có Phải Là Kiến Tánh Không? - TT. Thích Tâm Hạnh

2019 - Thế Nào Là Thập Địa - TT. Thích Tâm Hạnh

2019 - Thấy Biết Là Chân Tâm - TT. Thích Tâm Hạnh

2019 - Chân Tâm Và Bản Ngã - TT. Thích Tâm Hạnh

2019 - Tương Quan Giữa Vô Niệm và Chánh Niệm - TT. Thích Tâm Hạnh

2019 - Làm Sao Để Ngồi Thiền Không Sợ Ma- TT. Thích Tâm Hạnh

2019 - Tu Tâm Là Gì? - TT. Thích Tâm Hạnh

2019 - Tham Vấn Thiền - ĐĐ Thích Khế Định

2019 - Tham Vấn 3 - TT. Thích Tâm Hạnh, ĐĐ Thích Khế Định

2019 - Tham Vấn 2 - TT. Thích Tâm Hạnh, ĐĐ Thích Khế Định

2019 - Tham Vấn 1 - TT. Thích Tâm Hạnh, ĐĐ Thích Khế Định

2019 - Tri Vọng Tối Thượng Thừa - TT. Thích Tâm Hạnh

2019 - Thiền, Con Đường Thể Nhập Tâm Phật - ĐĐ. Thích Khế Định

2019 - Trùng Tuyên Giáo Huấn Sư Ông - TT. Thích Tâm Hạnh

2019 - Chỉ Tu Tại Tâm - TT. Thích Tâm Hạnh

2019 - Tham Vấn Thiền - ĐĐ. Thích Khế Định

2019 - Khuyến Tu Huệ - TT. Thích Tâm Hạnh

2019 - Kỹ Thuật Dụng Công Tu Tập Thiền - TT. Thích Tâm Hạnh

2018 - Kinh Nghiệm Nhập Thất - TT. Thích Tâm Hạnh

2018 - Nhân Tu Trí Tuệ - TT. Thích Tâm Hạnh

2018 - Trí Tuệ Vô Sư - TT. Thích Tâm Hạnh

2018 - Thiền Trong Mọi Lúc - TT. Thích Thông Không

2018 - Lễ Khai Mạc Khóa Tu Thiền Phái Trúc Lâm P. 2-TT. Thích Tâm Hạnh

2018 - Lễ Khai Mạc Khóa Tu Thiền Phái Trúc Lâm P. 1-TT. Thích Tâm Hạnh

2017 - Thiền Định Về Sự Vô Thường - HT. Thích Thông Phương

2017 - Thân Bệnh Và Tâm Bệnh - HT. Thích Thông Phương

2015 - Phản Quan Tự Kỷ Phần 1 - TT. Thích Thông Không

2015 - Tham Vấn Thiền - TT. Thích Thông Không

2015 - Thể Nghiệm Về Cái Chết - ĐĐ. Thích Khế Định

Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page